POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ ADVENA.PL SP. Z O.O.

WYDANIE 03

DATA WYDANIA: 17.02.2024

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych od gości oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu http://advena.pl (dalej: „Serwis).
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym będącym wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, nie zastępuje jednakże polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora.
 3. Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

Co znajdziesz w naszej Polityce prywatności:

§1 Administrator danych oraz kontakt
 1. Administratorem danych osobowych jest Advena.pl sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 2b/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403791 posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6762451661 oraz REGON 122463151,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez: wysyłkę listu na adres korespondencyjny administratora danych wskazany powyżej lub wysyłkę maila na adres Inspektora ochrony danych osobowych iod@advena.pl.
 4. W pozostałych sprawach proszę kontaktować się z adresem biuro@advena.pl
§2 Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu oraz ich przetwarzanie
 1. Podstawa prawna, zakres i cel przetwarzania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wskazanej poniżej:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Art. RODO
Nawiązanie i usprawnianie komunikacji z osoba zainteresowaną kontaktem z Administratorem (Odpowiedź na maila lub telefon)
Zgoda osoby wyrażona poprzez podjęcie jednoznacznych działań tj. wysłanie maila lub wykonanie telefonu na adresy mailowe lub telefon uwidoczniony na stronie
Art. 6 ust. 1 lit. a)
Prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim jest przetwarzanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), w celu realizacji kontaktu z osobą zainteresowaną
Art. 6 ust. 1 lit. f)
Nawiązanie kontaktu z IOD
Realizacja prawa osoby wynikająca z przepisów RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c)
 1. Czas przetwarzania danych:
  Administrator danych przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.
 2. Dalsze udostępnianie:
  1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących
  2. Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
   Administrator informuje, że powierza dane osobowe podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Administratora Danych, w szczególności obsługę informatyczną Serwisu. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia z zaufanymi partnerami.
 3. Profilowanie:
  Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane pozyskał za pośrednictwem Serwisu działań określanych mianem profilowania.
§3 Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  1. Wyrażona zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta też żadnych negatywnych skutków, oraz  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem
  2. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych przy pomocy formularza Serwisu, lub poprzez wysyłkę maila na adres inspektora ochrony danych iod@advena.pl lub wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych
 2. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  1. Zgodnie z art. 15-22 RODO osobie która przekazała dane za pośrednictwem formularzy  Serwisu przysługują następujące prawa:
   • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
   • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
   • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
   • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  2. Właściciel danych może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@advena.pl lub poprzez wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych.
  3. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, który został wskazany w formularzu Serwisu wraz z innymi danymi.  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. W uzasadnionych przypadkach Administrator kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą składającą żądanie w celu weryfikacji autentyczności zgłoszenia i  precyzyjnego określenia oczekiwań
  4. Zgodnie z przepisami prawa Administrator w terminie 30 dni udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.
  5. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
  6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  7. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§4  Zabezpieczenia
 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;
  2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. Administrator przypomina jednakże, że względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
§5  Pliki cookies oraz gromadzenie danych statystycznych
 1. Wchodząc na stronę Administratora danych osoba otrzymuje powiadomienie związane z plikami cookies wykorzystywanymi w procesie administrowania stroną i ma prawo wybrać jakie pliki cookies poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Serwisu będzie akceptował na swoim urządzeniu.
 2. Kliknięcie akceptuj jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych, w tym danych osobowych. Gość Serwisu może w każdej chwili zmienić ustawienia poprzez kliknięcie w ikonę ciasteczek w dolnym lewym rogu strony i dokonanie zmiany.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, chyba, że użytkownik wyraził zgodę na pliki stron trzecich. Informacje o plikach stron trzecich znajdują się w punkcie 7 niniejszego paragrafu.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies do prowadzenia statystyk, analiz oglądalności, rozwoju, serwisu oraz reklamy i marketingu a w szczególności: tworzenia opracowań które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście korzystają z zasobów Serwisu co umożliwia ulepszanie jej zawartości. W tym celu wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analitics Administrator zawarł w tej sprawie stosowną umowę z właścicielem oprogramowania tj. Google . Umowa określa również zasady ochrony danych osobowych.
 5. W ramach Serwisu stosowane są cookies „sesyjne” (session cookies) oraz Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Dane gromadzone za pośrednictwem cookies:
  1. Logi Serwisu.
   Dane dotyczą prawidłowego działania  Serwisu i bezpieczeństwa jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Serwisu
 7. Pliki cookies serwisów zewnętrznych.
  • Administrator wykorzystuje w Serwisie skrypty javascript i komponenty webowe, które znajdują się na serwerach partnera Administratora, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym.
  • Partnerzy mogą umieszczać własne pliki cookies na urządzeniu Użytkownika
  • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookies
 8. Lista Partnerów lub ich usług zaimplementowanych w serwisie mogących umieszczać pliki cookies:

  Prowadzenie statystyk i analiz:
  Google Analytics

  Więcej o tym w jaki sposób Partnerzy korzystają z danych pozyskanych ze stron internetowych znajduje się tutaj:

  Google:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites
§6  Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów społecznościowych Advena.pl
 1. Advena.pl sp. z o.o. posiada konta na portalach społecznościowych Facebook,
 2. Konta prowadzone są w celach reklamowych: upowszechnienie wiedzy o działaniach Administratora, jego rozwoju, nowych ofertach i promocjach.
 3. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  Serwis Facebook dostarczany jest przez Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook: www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Postanowienia końcowe
 1. Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa
Zarządzaj plikami cookies
Scroll to Top