polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ADVENA.PL SP. Z O.O.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych od gości oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem portalu https://advena.pl (dalej: „Strona”).
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym będącym wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Strona korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, nie zastępuje jednakże polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora.
 3. Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).
  Co znajdziesz w naszej Polityce prywatności:
  1. Administrator danych oraz kontakt
  2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony
  3. Prawa przysługujące podmiotowi danych (Tobie)
  4. Zabezpieczenia Strony
  5. Pliki cookies i ich wykorzystanie
  6. Klauzula informacyjna dla użytkowników Stronaów społecznościowych Advena.pl

§1 Administrator danych oraz kontakt

 1. Administratorem danych osobowych jest Advena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-117), przy ul. Wenecja 2B/2, NIP 6762451661, REGON 122463151, KRS przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, nr 0000403791
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez: wysyłkę listu na adres korespondencyjny administratora danych wskazany powyżej lub wysyłkę maila na adres Inspektora ochrony danych osobowych iod@advena.pl.
 3. W pozostałych sprawach proszę kontaktować się z adresem biuro@advena.pl.

§2  Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony znajdującej się pod adresem https://www.advena.pl oraz ich przetwarzanie

 1. Podstawa prawna, zakres i cel przetwarzania danych
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem adresu mailowego umożliwiającego kontakt z biurem lub ujawniane w trakcie rozmowy telefonicznej. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wskazanej poniżej

  Cel/ sposób przekazania Zbierane dane Podstawa prawna

  Dane ujawniane za pośrednictwem maila lub telefonicznie

  W celu nawiązania kontaktu biznesowego lub wyrażenia opinii o Stronie/Usługach Administratora

  Dla danych przekazanych drogą mailową: Imię, nazwisko, adres e-mail, treść zapytania (w tym opcjonalnie nr telefonu, nazwa firmy, stanowisko, adres firmy)

  Dla danych przekazanych droga telefoniczną: numer telefonu, treść zapytania, opcjonalnie nazwa firmy imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody właściciela danych, wyrażonej poprzez podjęcie działania (tj. wysyłkę maila lub nawiązanie kontaktu telefonicznego)
  art.6 ust.1 lit. f) RODO, tj. Prawnie  usprawiedliwionym celu Administratora jakim są: - odpowiedź na emaila, podtrzymanie kontaktów biznesowych lub w celu uzyskania opinii o Stronie lub usługach firmy
  art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3. Czas przetwarzania danych
 4. Administrator danych przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Strony, lub do momentu zakończenia działalności.

 5. Dalsze udostępnianie
  1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy Strony nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
  2. Administrator informuje, że powierza dane osobowe podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Administratora Danych, w szczególności obsługę informatyczną Strony Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia z zaufanymi partnerami.
 6. Profilowanie
 7. Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane pozyskał za pośrednictwem Strony działań określanych mianem profilowania.

§3 Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  1. Wyrażona zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta też żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  2. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych przy pomocy formularza Strony, lub poprzez wysyłkę maila na adres inspektora ochrony danych iod@advena.pl lub wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych.
 2. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  1. Zgodnie z art. 15–22 RODO osobie która przekazała dane za pośrednictwem formularzy  Strony przysługują następujące prawa:
   1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
   2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
   3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
   5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
   6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  2. Właściciel danych może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@advena.pl lub poprzez wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych.
  3. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, który został wykorzystany w komunikacji z administratorem danych. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. W uzasadnionych przypadkach Administrator kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą składającą żądanie w celu weryfikacji autentyczności zgłoszenia i precyzyjnego określenia oczekiwań.
  4. Zgodnie z przepisami prawa Administrator w terminie 30 dni udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.
  5. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
  6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  7. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

§4 Zabezpieczenia

 1. Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;
  2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. Administrator przypomina jednakże, że względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

§5 Pliki cookies oraz gromadzenie danych statystycznych

 1. Wchodząc na Stronę Administratora danych osoba otrzymuje powiadomienie związane z plikami cookies wykorzystywanymi w procesie administrowania stroną i ma prawo wybrać jakie pliki cookies poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Strony będzie akceptowała na swoim urządzeniu.
 2. Kliknięcie akceptuj jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych, w tym danych osobowych. Gość Strony może w każdej chwili zmienić ustawienia poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies do prowadzenia statystyk, analiz oglądalności, rozwoju, Strony oraz reklamy i marketingu a w szczególności: tworzenia opracowań które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście korzystają z zasobów Strony co umożliwia ulepszanie jej zawartości. W tym celu wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analitics Administrator zawarł w tej sprawie stosowną umowę z właścicielem oprogramowania tj. Google . Umowa określa również zasady ochrony danych osobowych.
 5. W ramach Strony stosowane są cookies „sesyjne” (session cookies) oraz Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Strona do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Do cookies sesyjnych należą w szczególności cookies związane z wyborem języka.
 6. Dane gromadzone za pośrednictwem cookies:
  1. logi strony
  2. Dane dotyczą prawidłowego działania Strony i bezpieczeństwa jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Stroną. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony.

  3. dane analityczne (Google Analytics)
  4. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, linki, z których skorzystano, czas, jaki spędzono, na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Zbierane są również dane geolokalizacyjne. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

§6  Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów społecznościowych Advena.pl

 1. Advena.pl posiada konto na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konto prowadzone jest w celach reklamowych: upowszechnia wiedzy o działaniach Administratora, jego rozwoju, nowych ofertach i promocjach.
 3. Administrator zwraca uwagę iż Facebook posiada własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Jeśli Gość strony ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portal, przed ich użyciem proszony jest o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności tej Firmy. Strona Facebook dostarczany jest przez Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook : https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Strony zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Strony i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Strony, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
polityka prywatności

Certyfikat CIK

Biuro rachunkowe Advena.pl sp. z o.o., ul. Wenecja 2B/2, 31-117 Kraków, tel. +48 606 43-84-59. Wszelkie prawa zastrzeżone. (c) Advena.pl sp. z o.o. 2011-2017. Polityka prywatności. Mapa strony. Inspektor Ochrony Danych: Krystyna Wal, iod(at)advena.pl.

ul. Wenecja 2b/2, Kraków tel: +48 606 438 459